ITV0070 2007

Allikas: Lambda
märgid

Ainekood: ITV0070
Link: http://www.lambda.ee/index/Semantika_ja_analüütiline_filosoofia ehk http://www.lambda.ee/index/itv0070
Lektor: Tanel Tammet blog
Kontakt: tammet@staff.ttu.ee, 6203457, TTÜ AK223

"A sign is anything that can be used to tell a lie." --Umberto Eco

“I’m writing a book on magic,” I explain, and I’m asked, “Real magic?” By real magic people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers. “No,” I answer: “Conjuring tricks, not real magic.” Real magic, in other words, refers to the magic that is not real, while the magic that is real, that can actually be done, is not real magic. --Lee Siegel

Eksami tulemused

Eksami maksimumpunktid 60. Seminaridest/ettekannetest said kõik alltoodud 40 punkti. Kogupunktid ja hinded:

 • Mironenko: 80p, hinne 4
 • Randma: 94p, hinne 5
 • Reilent: 100p, hinne 5
 • Sokolov: 92p, hinne 5
 • Talvik: 70p, hinne 3

Eksami ajad ja materjalid

Eelnädala järeleksam: reedel, 25. jaanuaril kell 10.00 ruumis I-202 (aulatagune).

Eksami ajad sessi sees:

 • 7 jaanuar kell 14.00 ruumis I-202 (aula taga)
 • 14 jaanuar kell 10.00 ruumis I-202 (aula taga)

Eksamil tuleb igast järgnevast teemast üks suhteliselt lühem küsimus põhiasjade kohta.

Semiootika

Semiotics for beginners : (http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html). D. Chandler. Võrguraamat, peatükid 1-8


http://www.alternet.org/story/15414

Dennet analüütilise filosoofia teemadel

http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/M&B.htm http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/maketoo2.htm http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/ispercep.htm http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/intrptxt.htm


Mõistus ja evolutsioon

BRAIN EVOLUTION AND NEUROLINGUISTIC PRECONDITIONS (http://www.bbsonline.org/documents/a/00/00/04/61/bbs00000461-00/bbs.wilkins.html)

CO-EVOLUTION OF NEOCORTEX SIZE, GROUP SIZE AND LANGUAGE IN HUMANS (http://www.bbsonline.org/documents/a/00/00/05/65/bbs00000565-00/bbs.dunbar.html)

Precis of Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition

Freimiprobleem

http://www.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis479/projects/frame/a2.htmlhttp://www-formal.stanford.edu/jmc/mcchay69.pdf

Matemaatika filosoofia

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_mathematics http://en.wikipedia.org/wiki/Cantor%27s_diagonal_argument http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_number http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinality_of_the_continuum

Modaalne loogika

Katie Atkinsioni (http://www.csc.liv.ac.uk/~katie/) modaalse loogika materjalid:

  * http://www.csc.liv.ac.uk/~katie/304-Lecture7.ppt (sissejuhatus: süntaks)
  * http://www.csc.liv.ac.uk/~katie/304-Lecture8.ppt (Kripke semantika: possible worlds)
  * http://www.csc.liv.ac.uk/~katie/304-Lecture12.ppt (aksioom K, deduktsioon)
  * http://www.csc.liv.ac.uk/~katie/304-Lecture13.ppt (eri sorti modaalsed loogikad)
  * http://www.csc.liv.ac.uk/~katie/304-Lecture14.ppt (eri sorti modaalsed loogikad) 


Loomulik keel tehisüssteemides ja dialoogis

http://www.inform-fiction.org/I7Downloads/Documents/WhitePaper.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorf_hypothesis


Maht, aeg, tulemus

Punkte: 2.5
Loenguid nädalas: 1 kord a 2 tundi pluss 1 tund harjutust. Kui pole teisiti märgitud, toimuvad kõik loengud emaspäeviti kell 14.00-15.30 ruumis IT-137a. Harjutused: paaritutel nädalatel kolmapäeviti kell 16.00 ruumis IT137a. Ettekannete aeg!

Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga., oluliselt arvestatakse sooritatud praktilisi töid (tehtud/ei). Praktilised tööd: ettekanded etteantud teemal, iga tudeng kaks ettekannet semestris.


Loengute esialgne plaan, teemad ja materjalid

Kursus jaguneb mitmeks omavahel seotud allteemaks, järjekorras üldisematelt tehnilisematele. Teemasid läbitakse üldiselt järjest, kuid ekskurssidega eelmistesse/järgmistesse teemadesse. Seni läbimata teemade materjalid on lehel puudu või lünklikud.

Loengute põhieesmärk on anda ülevaade mõistetest, ideedest jms: kõik selleks, et paremini viidatud tekste lugeda ja neist aru saada (Punamütsike: vanaema, miks on sul ....? Hunt: selleks, et ...).

Järgmised materjalid on tutvumiseks, nende kõigi süstemaatiline läbilugemine ei ole kohustuslik.

Sissejuhatus, semiootika, filosoofia

Aju, mõistuse ja kultuuri areng

Sotsiobioloogia ning evolutsioonipsühholoogia.

Sissejuhatus:

Artikleid:

Mõtlemine ja tehismõtlemine, lõpmatus ja piiratus.

Lõpmatus ja lahenduvus: sissejuhatus

itsissejuhatus13o.PPT,

Loomulik keel reaalsetes süsteemides:

Olulised probleemid:

Semantika ja loogika.

 • Klassikalise loogika klassikaline semantika: domeenid, funktsioonid jms.
 • Klassikalise loogika semantika blocks worldi näitel
 • Mitteklassikaliste loogikate semantika - blocks world ja seosed loomuliku keele ja mõtlemisega.

Materjale klassikalise loogika kohta:

Materjale mitteklassikaliste loogikate kohta:

Semantika semantilises veebis

 • XML ja semantika suhted
 • Namespaced, URI-d, URN-d jms
 • RDF(S) ja OWL
 • ontoloogiad

Hakatuseks baasmaterjale XML-st

Lisaks:


Tutorialid:


Ettekanded

Esimene ring:

Teine ring (kolmapäev, 19 sept kell 16.00):

 • Valeri Sokolov: Frege: Mõte: üks loogiline uurimus.
 • Kristel Goldshmidt: Quine: empirismi kaks dogmat.


Kolmapäeval, 3. oktoobril jääb praktikum (sh ettekanded ära): õppejõud on NATO RTO IST koosolekul. Planeeritud ettekanded tulevad 17 oktoobril:

Kolmas ring (17 oktoober kell 16.00):

 • Siim Talvik (D.Davidson: Tõde ja tähendus)
 • Sergei Mironenko (P. Strawson: Tähendus ja tõde)

Neljas ring (14 november):

 • Inform 7 ülevaade: näited, seletused, võimalused, piirid. Siim Talvik.
 • John McCarthy circumscription: seletused ja näited. Enar.

Viies ring: (28 november):

 • Montague grammatikad (Kristjan)
 • Dialoogis ilmete/intonatsiooni tuvastamine kaameraga/mikriga ja kuvamine multikafiguuril (Sergei).


Lõpuettekanded dialoogsüsteemidest: 10 detsember, viimane sisuline loeng, kui ei jõua kõiki ette kanda, siis 12 detsember.

a ca 15-30 min, fookus (a) näited, (b) selgitused, miks süsteem just midagi ütleb või küsib, (c) mis komponendid/põhimõtted.


1.WITAS Kristjan

WITAS Multi-Modal Dialogue System: UAV juhtimine ja feedback. CSLI Stanford, mh Oliver Lemon, Anne Bracy, Alexander Gruenstein Stanley Peters.


2. August & Adapt Siim

http://www.speech.kth.se/august/ http://www.speech.kth.se/adapt/


3. TRAINS & TRIPS Enar

http://www.cs.rochester.edu/research/trains/ http://www.cs.rochester.edu/research/trips/


4. CommandTalk & GEMINI Valeri

http://www.ai.sri.com/natural-language/projects/arpa-sls/commandtalk.html

CommandTalk is implemented within the DASLING (Distributed-Agent Spoken-Language Interfaces based on Nuance and Gemini) framework for interactive spoken-language interface applications. DASLING combines the Nuance speech recognizer (a commercially available system based on SRI-developed technology) with SRI's Gemini natural-language understanding system, using SRI's Open Agent Architecture.

5. SIMON Sergei


Description: SIMON is a commercial spoken dialog system developed by United Airlines to handle call for missing and delayed luggage.

Õpikud ja materjalid

Kursusel on üks põhiõpik, üks lisaõpik ja hulk kohustuslikke ja soovitavaid lisamaterjale.


NB! Osa materjale (esmajoones lingid) on viidatud eelmises lõigus vastavate teemade all, mitte aga allpool.

Põhiõpik ja lisaõpik. Põhiõpiku läbilugemine kohustuslik, samuti kui lisaõpiku viidatud peatüki läbilugemine.

 • Tähendus, tõde, meetod: tekste analüütilisest filosoofiast. Koostanud ja toimetanud J. Kangilaski ja M.Laasberg.Tartu Ülikooli Kirjastus 1999.
 • Peatükk III "mitteklassikaline loogika" raamatust Loogika: mõtlemisest tõestamiseni. T.Tammet, T.Tammet, R.Prank, Tartu Ülikooli Kirjastus 1997.

vt ka http://www.tud.ttu.ee/~t020502/public/

Soovitav, sh eriti soovitavad esimesed kaks raamatut

 • Juhatus semiootikasse. P.Gobley, L.Jansz.Tõlkeraamat, kirjastus "Koge" 2002.
 • Mälu. Endel Tulving. Tartu Ülikooli kirjastus 2002.
 • Uurimus tähendusest ja tõest. B. Russell. Tõlkinud T. Hallap, Hortus Litterarum 1995.
 • Oxfordi filosoofialeksikon. S. Blackburn. Tõlkinud M. Väljataga ja B.Mölder. Vagabund 2002.

Soovitavad autorid lugemiseks

 • Dennett
 • Putnam
 • Wittgenstein
 • Borges (kirjanik, mitte filosoof), eesti keeles mitu tõlkeraamatut.

Mis eksamil oodata on

Materjalid õpikust http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html

Materjale artiklist http://www.bbsonline.org/Preprints/OldArchive/bbs.donald.html

Artikkel http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_psychology

Artikkel http://en.wikipedia.org/wiki/Memetics

Materjale artiklist http://www-formal.stanford.edu/leora/fp.ps

Esimest järku loogika semantika materjale kursusest http://www.cs.miami.edu/%7Egeoff/Courses/CSC648-F04/Content/index.html

Modaalse loogika materjal http://www.csc.liv.ac.uk/~katie/304-Lecture8.ppt

Intuitsionistliku ja (Reiteri) default loogikate põhiideed.

XML põhiasjadest arusaamine, sh namespacede teema.

Rdf primer: http://www.w3.org/TR/rdf-primer/